CDC- the Voidchurch

December 30, 2015
CDC

CDC- the Voidchurch

Winning church design competition | Hanoi | 2015 

hanoi | vietnam

 

“Niềm tin không cần phải nhìn thấy. ”

green

dia1 dia4
CDC01 CDC03