DATC HQ

September 15, 2018
DATC

DATC Headquarters
Tổng công ty Mua bán nợ nhà nước chi nhánh Đà Nẵng.

Architects : HAS | HNA
Architect lead : Nguyen Manh Dũng
Team: Nguyễn Hoàng, Dương Chiến, Nguyễn Ngọc Dương, Trân Phạm.
3d: Tuân Lê
Structure: Tín An co.
MEP: Tín An Co.
2017-2019
Đà Nẵng | Việt Nam
Under construction