Trung Nguyen Conference Mall Center | Buon ma thuot

January 19, 2021
Screen Shot 2021-01-19 at 9.04.56 PM

Trung Nguyen Conference Mall Center | Trung tâm hội nghị Trung Nguyen | Bốn Mùa.

Thành phố cà phê  | Buon Ma Thuot | Việt Nam

Conference center, shopping mall, Library,..

2017-

Một dự án giàu cảm xúc cho tập đoàn Trung Nguyên. Với ý tưởng vòng tuần hoàn của thời gian.

Bốn mùa. Mỗi một khu vực trong dự án đại diện cho một ” Hành “, cho một ” mùa” cho một công năng chính.

Screen Shot 2021-01-19 at 9.05.13 PM

không gian sảnh đón

Screen Shot 2021-01-19 at 9.05.39 PM

vườn cafe bốn mùa.

Screen Shot 2021-01-19 at 9.05.45 PM

không gian mái.